graduates from FURNITURE
& pRODUCT DESIGN

Graduates from
furniture & product design

Khoo Chaw Hong

Sharon Chan
Su Lin

Bryan Tye
Kai Jian

Khoo Chaw Hong

Sharon Chan
Su Lin

Bryan Tye
Kai Jian

Hoo Sai Yuen

Daniel Tan
Jiunn Wei

Miko Lai
Le Yi

Grace Wong
Huey Rou

Grace Wong
Huey Rou