graduates from graphic design

GRADUATES FROM GRAPHIC DESIGN

Choy Yu Peng

Ng Jin Tong

Ryan Chan
Lon Yean

Choy Yu Peng

Ng Jin Tong

Ryan Chan
Lon Yean

Chow Wye Zhen

Yap Yen Ling

Emily Pu
Yuan Qi

Wong Xue Ying

Chong Su Yau

Tai Seng De

Nur Sabreena

Kamilah Harris

Boon San Sann

Elim Wong

Ivane Pang
 Meei Chyi

Elim Wong

Ivane Pang
 Meei Chyi